SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1

 

 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี

คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมระเบียงแก้ว ระเบียงแก้วมุกดาหาร รีสอร์ท ตำบลนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี และจัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี เสนอต่อมหาวิทยาลัยและนำแผนปฏิบัติราชการเข้าระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี อาจารย์มานัส สมสวย รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ นางสาวขนิษฐา คำน้อยและนายไกรสร พันพงค์แข็งได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการจัดทำแผนในครั้งนี้

 

 

บรรยายพิเศษ เรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดี…

13-01-2564 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์

บรรยายพิเศษ เรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์มานัส สมสวย รองคณบดีฯ และ อาจารย์จิรภัทร นันทเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี  จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

เข้าอวยพรปีใหม่ ท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ…

13-01-2564 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์

 เข้าอวยพรปีใหม่ ท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี อดีตคณบดีฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าอวยพรปีใหม่ ท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

อวยพรปีใหม่ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์

13-01-2564 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์

อวยพรปีใหม่ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 อาจารย์อภิภัสร์ ปาสานะเก รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีขอพรปีใหม่กับ อาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนิติศาสตร์

Read more

ประชุมวางแผนการเรียนการสอนในสถานการณ์โคว…

12-01-2564 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์

ประชุมวางแผนการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ละลอกใหม่

ในวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านอาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานในที่ประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานและบุคลากร  

Read more