Wednesday, 16 ตุลาคม 2019

เนื้อหา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปี 2561

 

 

 

 

๑.)  วัน  เวลา และสถานที่แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี ๒๕๖๑  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๒  รอบ การแข่งขันโดยจะมีขึ้น ณ  หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

 ก.  รอบคัดเลือก วันพุธที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด ๔๐ ทีมแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

ข.  รอบชิงชนะเลิศ  วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๒.)  การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ก.  โรงเรียนที่สนใจส่งตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะต้องส่งใบสมัครออนไลน์และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.niti.ubru.ac.th และทาง Facebook Fanpage:  Lawubru (https://www.facebook.com/LawRajabhatUbon/) โดยส่งใบสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น)  โดยสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการจัดงานแข่งขันจะไม่รับใบสมัครทางอื่นเด็ดขาด เช่น ทาง โทรสาร (Fax) จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E – mail) หรือการรับสมัครหน้างาน (Walk – in) เป็นต้น  ดังนั้นโรงเรียนใดที่ไม่ได้ส่งเอกสารใบสมัครออนไลน์และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายตามวิธีการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ข.  ต้องส่งสมัครเข้าแข่งขันในนามของโรงเรียน โดยส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน ๓ ทีม และสมาชิกในทีม  ทีมละ ๒ คน

ค.  โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่  http://www.niti.ubru.ac.th ได้ในวันจันทร์ที่  ๒๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๑

ง.  ในวันแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ต้องมาลงทะเบียนที่ หอประชุมไพรพะยอม ในเวลา ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์

๓.)  ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 

๓.๑ ประเภทของข้อสอบที่ใช้การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะใช้ ในการวัดความรู้ทางด้านกฎหมาย ได้แก่ ข้อสอบปรนัย โดยแบ่งออกเป็น

- รอบคัดเลือก  แข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย  ๔๐ ข้อ  (๔๐ คะแนน) ใช้เวลา ๙๐ นาที 

- รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันด้วยคำถามปรนัย  ๑๕ ข้อ  (๑๕ คะแนน) ใช้เวลาข้อละ ๑ นาที  โดยกรรมการจะอ่านคำถามและเฉลยทีละข้อ ซึ่งในกรณีมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันจะใช้คำถามสำรองเป็นคำถามปรนัยตัดสินทีละข้อ

๓.๒  ขอบเขตเนื้อหา

       กฎหมายที่จะใช้ในการตอบปัญหาในครั้งนี้ประกอบด้วย  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายปกครอง

๔.)  กติกาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา

๔.๑ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ในส่วนของคำถามที่ใช้ในการแข่งขันจะตั้งคำถามโดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ๔.๒ หากระหว่างการแข่งขันพบว่าผู้เข้าแข่งขันทุจริตในการแข่งขันไม่ว่าด้วยประการใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที 

๕.)  รางวัล 

๕.๑ รางวัลสำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

- รองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัลจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

- รองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัลจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ( ๕ รางวัล )

- ทีมที่เข้ารอบชิงฯที่เหลือ  เงินรางวัล ๘๐๐ บาท ( ๓๒ รางวัล )

- ทีมที่ไม่ได้เข้ารอบชิงฯที่มีคะแนนสูง ๑๕ อันดับแรก เงินรางวัล ๕๐๐ บาท (๓๐รางวัล)

๕.๒ ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมและอาจารย์ผู้ฝึกสอนจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

? ติดตามข้อมูล  ได้ที่  

เว็บไซต์      :    http://www.niti.ubru.ac.th และ 

Facebook :     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                  https://www.facebook.com/LawRajabhatUbon/

Facebook :     ชุมนุมวิชาการกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                  

? ติดต่อประสานงาน

โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๒๔๐๖ หรือ

อาจารย์มานัส  สมสวย  ที่ ๐๘๓ – ๒๕๔๙๗๘๘ หรือ

          คุณจริยา  ทองชื่น ที่ ๐๘๑ – ๖๖๙๓๗๙๗

SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1