SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1

 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะนิติศาสตร์ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการจากภายนอกเข้ามาประเมิน ได้แก่ ท่าน ศ. ดร.นัยนา เกิดวิชัย (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ และอ.วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ ทั้ง 2 หลักสูตร ผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 คือ 1.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.45 และ 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม) ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.98

 

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<