SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1

 

 

กิจกรรม"ไหว้ครู" ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ของนักศึกษากับคณาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งท่านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว

 

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<