SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1

 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปี 2560

ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ท่าน รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (ประธานการรมการ) ท่าน ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) ท่าน ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ (กรรมการ) ท่านภูษณิศา นวลสกุล (กรรมการ) และนางสาวพรรณี ชารีแก้ว (กรรมการ) ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ เป็นปีที่ 2 และมีผลการตรวจประเมินได้คะแนน 3.68 (รวมทุกองค์ประกอบ) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<