Friday, 22 มิถุนายน 2018
553232
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
55
243
747
551433
2549
2780
553232

Your IP: 54.162.224.176
Server Time: 2018-06-22 13:17:01

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ…

10-08-2560 Hits:216 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

วันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันรพีขึ้น ภายใต้หัวข้อ "สัปดาห์วิชาการ งานวันรพี ประจำปี 2560" เพื่อเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรูณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ ในวันดังกล่าวยังได้มีการมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ยากไร้

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

10-08-2560 Hits:207 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 175 ทีม ในวันดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ท่านยุทธนา คุ้มมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหววัดสุรินทร์ พันตำรวจโท ดร.สมนึก เขมทองคำ และอาจารย์สุเนตร อมตวงษ์ ในพิธีเปิดการแข่งขันทางคณะได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กล่าวเปิดการแข่งขัน ในการแข่งขันในวันดังกล่าวมีผลการแข่งขันดังนี้ 1) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ทีม B 2)...

Read more

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

26-07-2560 Hits:340 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ นางสาวพรรณี ชารีแก้ว และนางภูษณิศา นวลสกุล ในวันดังกล่าวทางคณะนิติศาสตร์ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนข้อควรปรับปรุงต่างๆจากคณะกรรมการ รวมทั้งข้อแลกเปลี่ยนมาจากคณะกรรมการที่เข้าใจบริบททางนิติศาสตร์เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคณะในปีการศึกษาต่อไป

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชี…

18-07-2560 Hits:284 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเอาประสบการณืในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างภาคการศึกษาที่ 3/2559 มาสรุปและแนะแนวให้แก่นักศึกษารุ่นน้องได้รับรู้และเพิ่มความเข้าใจในบริบทการทำงานในหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในโครงการดังกล่าวท่านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดงานในโครงการ

Read more

โครงการอบรมการจัดการความรู้การทวนสอบผลสั…

18-07-2560 Hits:253 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมการจัดการความรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จักโครงการอบรมการจัดการความรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีท่านอาจารย์นภาดล สีหพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบที่มีกลไกและแนวปฏิบัติที่ดี ได้นำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ทั้ง 2 สาขาวิชา ของคณะนิติศาสตร์

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ…

18-07-2560 Hits:260 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์นอกสถานที่ ณ จังหวัดมุกดาหาร ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ โดยท่านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

Read more

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา

07-07-2560 Hits:292 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา

ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี (ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

โครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานของแผนย…

07-07-2560 Hits:293 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการทบทวนและติดตามการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ปั่นคูณ รีสอร์ท ตำบลตระกาศ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันดังกล่าวได้มีคณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ในการดำเนินกิจกรรมใรครั้งนี้ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว (ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

อบรมความรู้ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

29-06-2560 Hits:343 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

อบรมความรู้ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมความรู้ประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา ในวันดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งมี อ.จิรภัทร นันทเศรษฐ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในหัวข้อ การดำเนินโครงการตามวงจร PDCA (ดูรูปเพิ่มเติม)    

Read more

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

20-06-2560 Hits:390 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 คณะนิติศาสตร์ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีคณะกรรมการจากภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมินทั้ง 2 สาขาวิชา ในวันดังกล่าวคณะนิติศาสตร์ได้รับความเมตตาจากท่าน ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย (ประธานกรรมการ) ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ และ อาจารย์วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กรรมการ) อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต (กรรมการ) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานประกันคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป...

Read more

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุค…

20-06-2560 Hits:295 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร

ในวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ อบรมความรู้ประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยในวันดังกล่าว ท่าน ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับคณะและหลักสูตร(ดูรูปเพิ่มเติม)          

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขั…

25-04-2560 Hits:418 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา โดยมีท่านเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรอบรมในวันดังกล่าว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรทางการศึกษาภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่มีความสนใจ(รูปเพิ่มเติม)  

Read more

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25…

20-01-2560 Hits:451 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้ฝึกซ้อมบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในกิจกรรมดังกล่าวท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะนิติศาสตร์ ทั้ง 2 หลักสูตร และคณาจารย์ได้นำนักศึกษาฝึกซ้อม ณ ห้องนิติภูมิ ชั้น 2 อาคารคณะนิติศาสตร์

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2560

16-01-2560 Hits:562 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

วันเด็กแห่งชาติ 2560

ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปีพุทธศักรราช 2560 ในวันดังกล่าวได้มีอาจารย์และสโมสรนักศึกษาเป็นผ้ดำเนินกิจกรรมและแบ่งปันความสนุกให้แก่เด็กและเยาวชน ณ บริเวณลานพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบเข้า…

16-01-2560 Hits:479 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบเข้าทำงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบเข้าทำงาน ให้แก่ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีความสนใจในภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังและฝึกทักษะต่างๆ ในหลักสูตร 20 ชั่วโมง ซึ่งในวันดังกล่าว ท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในการอบรมภาษาอังกฤษครั้งนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ได้อาจารย์ยุทธชัย บุ้งทอง เป็นวิทยากรในการอบรมตลอดทั้งหลักสูตร  

Read more

โครงการนักกฎหมายฯกับความพร้อมของประเทศไท…

10-01-2560 Hits:606 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการนักกฎหมายฯกับความพร้อมของประเทศไทยก้าวสู่อาเซียนในศตวรรษที่ 21

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการนักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกับความพร้อมของประเทศไทยก้าวสู่อาเซียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้มีท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมในวันดังกล่าว ให้แก่ นักเรียนและนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายนอก ซึ่งในวันดังกล่าวท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่างๆให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

ประชุมคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

27-12-2559 Hits:602 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ประชุมคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. คณะนิติศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะ ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องนิติทรรศน์ คณะนิติศาสตร์  

Read more

ยุวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

21-12-2559 Hits:529 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ยุวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

กิจกรรมยุวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โดยมีอาจารย์ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Read more

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุค…

24-06-2559 Hits:827 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรขึ้น โดยมี ท่าน ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ที่ได้ให้ความเมตตากับทางคณะนิติศาสตร์ ได้มาอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวปฏิบัติต่างๆ ในระบบประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ(ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

โครงการเขียนแผนกลยุทธทางการเงิน

24-06-2559 Hits:953 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการเขียนแผนกลยุทธทางการเงิน

ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จักโครงการ เขียนแผนกลยุทธทางการเงิน โดยมีท่าน ผศ.ประนอม คำผา รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการวางแผน และจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน(รูปเพิ่มเติม)

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

24-06-2559 Hits:962 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในวัน 6 มิถุนายน 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จักโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่มาให้คำแนะแนวนักศึกษาใหม่ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์เชียร์ของรุ่นพี่และการให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย(ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

สภากาแฟ คณะนิติศาสตร์

25-05-2559 Hits:908 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

สภากาแฟ คณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 25 พ.ค. 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดงาน สภากาแฟขึ้น ในชื่องาน "จิ๊บกาแฟ เบิ่งเเลกฎหมาย" เวลา 07.00 น. ณ สวนหย่อมคณะนิติศาสตร์ ภายในงานมีท่านอธิการ รองอธิการและคณะผู้บริหารคณะต่างๆมาร่วมงาน พร้อมทั้งได้แสดงทรรศนคติเกี่ยวกับหัวข้อด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะรวมทั้งศุนย์และสำนักต่างๆภายในมหาวิทยาลัย(ดูรูปเพิ่มเติม)                          

Read more

โครงการอบรมประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

10-05-2559 Hits:926 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยโครงการในวันนี้ได้มีท่าน พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ งานโครงการดังกล่าว ได้มีวิทยากรประกอบไปด้วย อ. ว่าที่.ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี อ.อนันต์ แม้นพยัคฆ์ นายเจษฎา ชะโกฏ(นักวิชาการชุมชน)และนายภคิน ศรีวงศ์นัก(วิชาการพัฒนาชุมชน) อบรมความรู้ด้านประกันคุณตามวงจร PDCA ให้แก่ สโมสรนักศึกษา หัวหน้าหมู่เรียนและนักศึกษาที่มีความสนใจ ให้ได้รับแนวความรู้ แนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนแง่คิดต่างๆในการนำเอาวงจร PDCA...

Read more

ศึกษาดูงานศาลจังหวัดอุบลราชธานี

26-04-2559 Hits:1057 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ศึกษาดูงานศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ในวันอังคารที่ 26 เม.ย. 2559 คณะนิติศาสตร์ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์มานัส สมสวย เป็นผู้ควบคุมดูแลในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้(ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

22-04-2559 Hits:831 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 59 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยในโครงการดังกล่าว พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้เป็นประธานในพิธีเปิด(ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อคืนความดีส…

17-02-2559 Hits:1097 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อคืนความดีสู่สังคม

ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารงานยุติธรรมฯ และอาจารย์ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดกิจกรรม ณ ศุนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกได้มีจิตสำนึกและร่วมทำกิจกรรมกับคณะนักศึกษาที่ไปร่วมโครงการ (ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

โครงการอบรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นั…

08-02-2559 Hits:1040 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3

ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในโครงการดังกล่าว มีอาจารย์วันเฉลิม โสตะวงค์ เป็นวิทยากรในการอบรมและ พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ(ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

กีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำป…

26-01-2559 Hits:890 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์ภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

ในวันที่ 15 - 17 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะนิติศาสตร์ โดยในการแข่งขันดังกล่าวมีอาจารย์ภายในคณะคอยเป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีมนักศึกษาแข่งขันเพื้อสร้างความสามัคคี ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดเลี้ยงในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในปี 2559 (ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2559

12-01-2559 Hits:1176 ข่าวกิจกรรมปี 2559 คณะนิติศาสตร์

วันเด็กแห่งชาติ 2559

ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันดังกล่าวมีนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มาช่วยในการจัดซุ้มกิจกรรมและพาเด็กๆที่มาร่วมงานทำกิจกรรมต่างๆ (ดูรูปเพิ่มเติม)

Read more

SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1