Tuesday, 01 ธันวาคม 2020

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

icon phutya


ยึดมั่นหลักนิติธรรม
เป็นผู้นำด้านการพัฒนา
สร้างเสริมคุณค่าประชาธิปไตยให้ยั่งยืน


icon vision


             คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมายด้านบริหารงานยุติธรรมและสังคม ในทุกระดับการศึกษา เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ วิจัย และประสานความร่วมมือด้านกฎหมาย และด้านบริหารงานยุติธรรมและสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ นอกประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างชุมชนประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

 

icon pantakit


๑. ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานยุติธรรมและสังคม ทุกระดับการศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๒. ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานยุติธรรมและสังคม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ
๓. ผลิตงานวิจัยด้านกฎหมาย รวมถึงด้านบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมาย อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖. ปลูกฝังจิตสำนึกของพลเมืองที่ดี และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

SFbBox by psd to html

 

 

qa

iconcms

prof

palung 1