ISSN (Print) : 2392-5957

   ISSN (Online) : 2672-9180


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


ไอดี งานวิจัย ชื่องานวิจัย การเงิน วันที่ลงทะเบียน
1 3900400183079 แนวทางการกำหนดฐานภาษี ผู้เสียภาษี และอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษีถุงพลาสต 04-10-17
2 3200600298437 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการประชาทัณฑ์ 15-07-17
3 3220600104926 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 06-10-17
4 3200101204895 ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ของข้าราช 06-10-17
5 1209900004538 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อสันนิษฐานและการบังคับใช้กฎหมายตามพระร 12-10-17
6 3101400012400 หลักประกันคุ้มครองผู้บริโภค กรณีผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญาบ้าน 30-10-17
7 3539900020979 การใช้สายวงศ์ตระกูลในการอนุมานการพิสูจน์คนหาย 31-10-17
8 3101701866157 พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท 02-11-17
9 1101401056871 ผลกระทบของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย 27-11-17
10 1669800016395 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 27-11-17
11 3609900704541 การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของการเปิดเสรี การค้าบริการสาขาการศึ 15-12-17
12 1469900042322 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีการเลี่ยงภาษีนำเข้ารถหรู 18-12-17
13 1409900171670 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ในประเทศไทย 08-01-18
14 3340400494371 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการพนันในประเทศไทย 18-11-22
15 3420901283712 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ 04-05-18
16 3349900962089 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดยาเสพติดในกระบวน 25-06-18
17 32599001289421568829509 การเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีด้วยการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษี 02-07-18
18 1459900175624 มาตรการทางกฎหมายต่อความไม่ได้มาตรฐานของสินค้า: ศึกษาประเทศสหรัฐอเมริ 26-07-18
19 13101001783711568833112 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย 05-06-18
20 37110000034671568807027 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษากรณีผู้กระทำควา 11-12-18
21 1579900114080 สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ:ศึกษา 02-08-18
22 31012013485811568809028 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย: ศึกษากรณีคดียาเสพติด 05-11-18
23 31006027884241568810495 ละเมิดทางการกีฬาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 08-02-19
24 31005003662111568807256 ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย 16-12-18
25 41006000178521568813761 ความสัมพันธ์ระหว่างการร่างกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้กฎหมาย 24-09-21
26 31009014041641568818033 ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยและการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองซึ่ง 08-01-19
27 13499000251861568823221 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่ 12-01-19
28 31002017935321578854408 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามาตรการในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง 09-05-19
29 0000000000000 กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถู 12-06-18
30 33498000308421578854627 ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษข้าราชการพลเรือนผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณ 21-06-19
31 35603003448131568821119 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ตามรัฐธรร 17-02-19
32 31017003954101568841681 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคคลไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ในจังหวัดอุบล 25-07-18
33 19098004810281578854686 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย 02-09-19
34 14711000111231578854231 การตั้งข้อสังเกตในการบัญญัติกฎหมายความผิดเกี่ยวกับศพให้เป็นความผิด 04-09-19
35 31022018956211578855979 ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการดำเนินการทางป 23-08-19
36 35007000349941578856412 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริก 06-08-19
37 19098006406731578858040 ความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์ 30-09-19
38 19098005987071584942467 ความสอดคล้องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับวัตถุประ 12-11-19
39 43104000062511578858236 สิทธิมนุษยชนกับวิธีทางแห่งรัฐธรรมนูญ 12-10-19
40 18604000700071615542053 วิเคราะห์ประเด็นการได้มาซึ่งสิทธิเหนือเกาะพิพาท ระหว่าง นิการากัว กั 27-05-20
41 18605000315341574407466 ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญาม 22-11-19
42 19205000068901574407471 การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการทำผ้าป 20-10-20
43 34605005532211579677633 ปัญหาทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้มา 16-12-19
44 34599000044511583806253 แนวทางการจัดทำกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ 25-12-19
45 38399004418311579459710 หลักธรรมาภิบาลในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 20-01-20
46 17302001881531579681014 แนวคิด พัฒนาการ และการพิจารณาเรื่องการแกล้งฟ้องในกฎหมายต่างประเทศ เพ 22-01-20
47 34409000624111605190426 แนวทางการลดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน โดยใช้ธรรมะทางพระพุทธ 24-01-20
48 11020014640851615541750 ปัญหากฎหมายยาเสพติดในการพัฒนาการเปิดเสรี: กรณีศึกษากัญชา 16-11-22
49 31018001208711615541570 การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้วยการใช้มาตรการชุมชน: กรณีศึ 31-03-20
50 35603003448131615542524 ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปั 06-05-20
51 19098005987071623988121 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในประเทศไทย ก 29-10-20
52 35601002914571615543681 โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: กฎห 25-04-20
53 11005009984581615544402 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาร 08-11-22
54 11201000032201593669833 THE VICTIMS OF PLASTIC SURGERY AND REMEDIES FOR VICTIMS IN THAILAND 15-11-20
55 28011000163411598539113 ปัญหากฏหมายในการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่ 24-12-19
56 53602000122641615544171 มาตรการทางกฎหมายในการจจัดสถานที่ทำความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์ 19-05-20
57 31006001324911605797743 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 19-11-20
58 41006000178521629039714 สาเหตุการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย : Reasons for Changing the Constitution of Thailand 06-02-21
59 31206001587841619747327 ปัญหาการทำแท้งตามประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม) กับจริยธรรมของผู้ป 31-03-21
60 39307001092061624365298 การละเมิดลิขสิทธิ์: กรณีการสอนในรูปแบบออนไลน์ 05-05-21
61 11004004789591621235595 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบ 17-05-21
62 18604000700071625394052 ศึกษามาตรการชั่วคราวจากคดีการกักเรือซาน ปาเดร ปิโอ ระหว่างสวิตเซอร์แ 04-07-21
63 41006000178521627035205 สาเหตุการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 23-07-21
64 380040055791627101863 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเนินการทางวินัยของข้าราชกา 24-07-21
65 11401000451191645779870 ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎ 30-07-21
66 17399003338391641978365 ความเป็นมา รูปแบบ และข้อดีของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 07-09-21
67 32001005599081635131209 ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งป 25-10-21
68 31202005176471637679456 การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษาการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในกระบวนการยุต 23-11-21
69 35199000820011641886381 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนในป 13-12-21
70 11007008174901641549211 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมกา 07-01-22
71 11199006681011641549645 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กบนเครือข่ายอินเ 07-01-22
72 31506003355621642318268 การนำเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด (Cheque as an engagement gift and dowry) 16-01-22
73 11014016976041642936874 วิเคราะห์ปัญหาและระบบราชทัณฑ์ในประเทศไทย 23-01-22
74 16406003138511645692382 ข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง 24-02-22
75 38201000735711646559330 ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภ 06-03-22
76 31012000990721648578475 ความรับผิดจากการทำละเมิดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 09-03-22
77 19499001524251648195954 ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม: กลไกเพื่ความสนุกหรือการพนันแฝง 04-11-22
78 17399003338391653993280 การควบคุมทางงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส : กร 31-05-22
79 31698000039871654013873 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านอาชญกรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาต 31-05-22
80 38417007514571656382795 พัฒนาการของการใช้สายลับในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 19-06-22
81 38006007779921669961230 กฎหมายมหาชน หัวข้อฝ่ายปกครอง 02-12-22
82 19098006406731673926580 การกระทำโดยจำเป็นในกรณีการเลือกรักษาของแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบา 17-01-23
83 35299002493301674958692 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประกอบอาชีพพนักงานรักษา ความปลอดภัยของผ 29-01-23
84 18415000724611675950601 ปัญหาการขาดอำนาจสั่งเรื่องมาตรการชั่วคราวของคณะอนุญาโตตุลาการ ตามพร 09-02-23
85 53602000122641676248881 ปัญหาสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ 13-02-23
86 31020021649521676351675 การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 14-02-23
87 13499008735431676352651 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนรถยนต์ส่วนบุคค 14-02-23
88 13499008735431676352716 ความรับผิดอาญาในการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเจตนา 14-02-23
89 11020011464151681916636 เครือข่ายอาชญากรรมกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง 19-04-23
90 18599001067001683527572 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 08-05-23
91 16202000123401683701368 บทบาทที่สร้างสรรค์ของศาลไทย:การปรับเปลี่ยนนิติปรัชญาในการเมืองการปก 10-05-23
92 34808001435411684867907 ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาคดีในศาลไทย ( 24-05-23
93 36003003122951684911567 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมข 24-05-23