ISSN 3056-9079 (Print)

   ISSN 3056-9087 (Online)

   * วารสารได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) และ ISSN (Online) เลขมาตรฐานสากลที่จดทะบียนถูกต้อง โดยมีผลตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


ไอดี งานวิจัย ชื่องานวิจัย การเงิน วันที่ลงทะเบียน
1 3420901283712 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ 04-05-18
2 32599001289421568829509 การเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีด้วยการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษี 02-07-18
3 1459900175624 มาตรการทางกฎหมายต่อความไม่ได้มาตรฐานของสินค้า: ศึกษาประเทศสหรัฐอเมริ 26-07-18
4 13101001783711568833112 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย 05-06-18
5 37110000034671568807027 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง : ศึกษากรณีผู้กระทำควา 11-12-18
6 1579900114080 สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ:ศึกษา 02-08-18
7 31012013485811568809028 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย: ศึกษากรณีคดียาเสพติด 05-11-18
8 31006027884241568810495 ละเมิดทางการกีฬาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 08-02-19
9 31005003662111568807256 ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย 16-12-18
10 41006000178521568813761 ความสัมพันธ์ระหว่างการร่างกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้กฎหมาย 24-09-21
11 31009014041641568818033 ปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยและการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองซึ่ง 08-01-19
12 13499000251861568823221 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่ 12-01-19
13 31002017935321578854408 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามาตรการในการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะบนทางหลวง 09-05-19
14 0000000000000 กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถู 12-06-18
15 33498000308421578854627 ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษข้าราชการพลเรือนผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงกรณ 21-06-19
16 35603003448131568821119 มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ตามรัฐธรร 17-02-19
17 31017003954101568841681 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคคลไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ในจังหวัดอุบล 25-07-18
18 19098004810281578854686 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย 02-09-19
19 14711000111231578854231 การตั้งข้อสังเกตในการบัญญัติกฎหมายความผิดเกี่ยวกับศพให้เป็นความผิด 04-09-19
20 31022018956211578855979 ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจ หรือการดำเนินการทางป 23-08-19
21 35007000349941578856412 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริก 06-08-19
22 19098006406731578858040 ความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์ 30-09-19
23 19098005987071584942467 ความสอดคล้องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กับวัตถุประ 12-11-19
24 43104000062511578858236 สิทธิมนุษยชนกับวิธีทางแห่งรัฐธรรมนูญ 12-10-19
25 18604000700071615542053 วิเคราะห์ประเด็นการได้มาซึ่งสิทธิเหนือเกาะพิพาท ระหว่าง นิการากัว กั 27-05-20
26 18605000315341574407466 ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญาม 22-11-19
27 19205000068901717744170 การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการทำผ้าป 28-12-23
28 34605005532211579677633 ปัญหาทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้มา 16-12-19
29 34599000044511583806253 แนวทางการจัดทำกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ 25-12-19
30 38399004418311579459710 หลักธรรมาภิบาลในการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 20-01-20
31 17302001881531579681014 แนวคิด พัฒนาการ และการพิจารณาเรื่องการแกล้งฟ้องในกฎหมายต่างประเทศ เพ 22-01-20
32 34409000624111605190426 แนวทางการลดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน โดยใช้ธรรมะทางพระพุทธ 24-01-20
33 11020014640851615541750 ปัญหากฎหมายยาเสพติดในการพัฒนาการเปิดเสรี: กรณีศึกษากัญชา 27-03-20
34 31018001208711615541570 การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้วยการใช้มาตรการชุมชน: กรณีศึ 31-03-20
35 35603003448131615542524 ปัญหากฎหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปั 06-05-20
36 19098005987071623988121 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในประเทศไทย ก 07-12-20
37 35601002914571615543681 โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: กฎห 25-04-20
38 11005009984581615544402 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาร 10-05-20
39 53602000122641615544171 มาตรการทางกฎหมายในการจัดสถานที่ทำความสะอาดมือบริเวณแสดงสัตว์ 19-05-20
40 31006001324911605797743 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่งตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 06-10-20
41 39307001092061624365298 การละเมิดลิขสิทธิ์: กรณีการสอนในรูปแบบออนไลน์ 28-01-21
42 11004004789591621235595 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบ 17-05-21
43 18604000700071625394052 ศึกษามาตรการชั่วคราวจากคดีการกักเรือซาน ปาเดร ปิโอ ระหว่างสวิตเซอร์แ 02-02-21
44 41006000178521627035205 สาเหตุการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 20-01-21
45 380040055791627101863 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการเนินการทางวินัยของข้าราชกา 15-02-21
46 11401000451191645779870 ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎ 08-07-21
47 17399003338391641978365 ความเป็นมา รูปแบบ และข้อดีของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 05-08-21
48 32001005599081635131209 ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งป 06-08-21
49 31202005176471637679456 การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษาการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในกระบวนการยุต 23-11-21
50 35199000820011641886381 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนในป 20-08-21
51 11007008174901641549211 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมกา 30-07-21
52 11199006681011641549645 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเด็กบนเครือข่ายอินเ 10-07-21
53 31506003355621642318268 ปัญหาทางกฎหมายของการนำเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด 14-01-22
54 16406003138511645692382 มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง 02-02-22
55 38201000735711646559330 ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภ 17-01-22
56 31012000990721648578475 ความรับผิดจากการทำละเมิดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 17-01-22
57 19499001524251648195954 ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม: กลไกเพื่ความสนุกหรือการพนันแฝง 07-03-22
58 17399003338391653993280 การควบคุมทางงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส : กร 02-04-23
59 31698000039871654013873 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านอาชญกรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาต 22-01-22
60 38417007514571656382795 พัฒนาการของการใช้สายลับในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 05-01-22
61 38006007779921669961230 กฎหมายมหาชน หัวข้อฝ่ายปกครอง 20-08-22
62 19098006406731673926580 การกระทำโดยจำเป็นในกรณีการเลือกรักษาของแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบา 17-01-23
63 35299002493301674958692 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประกอบอาชีพพนักงานรักษา ความปลอดภัยของผ 28-07-22
64 18415000724611675950601 ปัญหาการขาดอำนาจสั่งเรื่องมาตรการชั่วคราวของคณะอนุญาโตตุลาการ ตามพร 04-09-22
65 53602000122641676248881 ปัญหาสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ 14-08-22
66 31020021649521676351675 การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 04-02-23
67 13499008735431676352651 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนรถยนต์ส่วนบุคคลข 07-02-23
68 13499008735431676352716 ความรับผิดอาญาโดยเจตนาในการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10-08-22
69 11037001236951697902838 ประเทศไทยกับความรับผิดต่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายสิ 29-07-23
70 31017000520411698807476 ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง พ.ศ. .... ศึกษากรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบก 02-02-24
71 13299004561871702442084 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report: CbCR) ในประเทศ 10-05-23
72 16202000123401702528976 บทบาทที่สร้างสรรค์ของศาลไทยการปรับเปลี่ยนนิติปรัชญา ในการเมืองการปก 12-07-23
73 36003003122951702612276 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและการบริหารจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมอ 09-07-23
74 35007001091371704529140 การศึกษาหลักแนวคิดทางพุทธศาสนา จากการบรรยายธรรมะของ สมเด็จพระพุทธโฆษ 25-12-23
75 11043000044441707237159 มาตรการเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องการความช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์น้ำท่ 26-12-23
76 31009034332771709179346 การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 19-01-24
77 12499004842971718763553 แนวทางปฏิบัติแบบทางเลือกของคนเมืองในการจัดการร่างศพและ พิธีกรรมงานศ 13-01-24
78 31012021720011719990525 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเช็คเดินทาง 07-01-24
79 13589456212481720496888 ปัญหาการกำหนดเวลาทำงานปกติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 26-01-24
80 34896125317861720497111 ระบบการกำหนดลำดับชั้นโทษ : ศึกษาการระวางโทษหนักเบาตามหลักสัดส่วนโดยก 08-06-23
81 14562789630151720497250 การศึกษารูปแบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เพื่อนำมาประย 18-04-23
82 34975621100531720497408 เครือข่ายอาชญากรรมกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง 12-03-23
83 39756412586481720497529 ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาคดีในศาลไทย 04-04-23
84 14359756413581720497675 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรังนกจากบ้านนกแอ่นกินรัง ในมา 18-02-23
85 36700045356151720497985 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 04-03-23
86 35603003448131720498177 บทบาทของชุมชนในการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 20-07-22
87 43697561257091720498426 การพัฒนาแนวทางการป้องกันกระทำผิดซ้ำในผู้ป่วยนิติจิตเวช 28-08-22
88 36248961000481720498678 หน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นอน 17-12-21
89 37082800836511720698705 กลลวงของการใช้เครื่องสำอางปลอมในกลุ่มพริตตี้ 29-01-23
90 16099000682811720700853 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุญาต ให้เข้าทำการ 29-01-21
91 P23967071720775245 ปัญหาในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช 12-07-24
92 16099000682811721453564 วิเคราะห์การอ้างสิทธิ์ของจีนต่อคําชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการ ในคดีพ 09-08-22
93 16099000682811721826528 มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยในหน่วยงานตามประกาศและนโยบาย 09-07-23