วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


   ISSN 3056-9079 (Print)

   ISSN 3056-9087 (Online)

   * วารสารได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) และ ISSN (Online) เลขมาตรฐานสากลที่จดทะบียนถูกต้อง โดยมีผลตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2