ISSN (Print) : 2392-5957

   ISSN (Online) : 2672-9180


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

มกราคม - มิถุนายน

บทความจำนวน 7 ฉบับ


3.การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้เขียนบทความ วีระยุทธ ลาสงยาง
เข้าดู 1156 ครั้ง