ISSN (Print) : 2392-5957

   ISSN (Online) : 2672-9180


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

กรกฎาคม - ธันวาคม

บทความจำนวน 8 ฉบับ
1.ความผูกพันตามสัญญาซื้อขายในเกมออนไลน์
ผู้เขียนบทความ สถิต จำเริญ
เข้าดู 1265 ครั้ง

2.การกำหนดค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ที่ได้เอาประกันภัย
ผู้เขียนบทความ วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์
เข้าดู 1025 ครั้ง


4.เสรีภาพทางความคิดกับความผิดที่ไม่อาจชดใช้สังคม
ผู้เขียนบทความ เลอพร มหิพันธุ์
เข้าดู 1146 ครั้ง7.สภาวการณ์การจ้างงานและสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้เขียนบทความ สุรชัย อุฬารวงศ์* และ พชรวรรณ ขำตุ้ม
เข้าดู 1233 ครั้ง

8.กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของภิกษุสามเณร
ผู้เขียนบทความ เขมรัศมิ์ ดุจวรรณ
เข้าดู 1265 ครั้ง