ISSN (Print) : 2392-5957

   ISSN (Online) : 2672-9180


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

กรกฎาคม - ธันวาคม
ยังไม่ได้อัพโหลด ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)
บทความจำนวน 8 ฉบับ
1.ปัญหาทางกฎหมายในการทดสอบแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ผู้เขียนบทความ ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
เข้าดู 589 ครั้ง

2.ศีลธรรมตามแนวพุทธกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: กรณีศึกษามาตรา 150
ผู้เขียนบทความ ทศพร จินดาวรรณ* และ ภูภณัช รัตนชัย
เข้าดู 570 ครั้ง

3.การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการประชาทัณฑ์
ผู้เขียนบทความ อภิศักดิ์ ทองนพคุณ
เข้าดู 554 ครั้ง


5.ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ผู้เขียนบทความ ปรียา หงษ์ทอง
เข้าดู 472 ครั้ง

6.ปัญหาทางกฎหมายในการพัฒนาเมืองใหม่ช่องสะงำ
ผู้เขียนบทความ ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
เข้าดู 483 ครั้ง


8.ปัญหาการดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้เขียนบทความ อนุตรา สุขศิริบวรกุล
เข้าดู 478 ครั้ง